شغل

 • ویژگی های یک شغل خوب در سال 2020 چیست؟

   ویژگی و معیارهای انتخاب یک شغل خوب در سال 2020 چیست؟

  • شغل درآمد عالی داشته باشد
  • شغل وابسته به شرایط جامعه و اقتصادی نباشد.
  • شغل تدوام داشته باشد و با بحران های مثل کرونا و شرایط بد اقتصادی به مشکل برنخورد.
  • دارای محیط کار مناسب (با آرامش) باشد
  • بیمه داشته باشد
  • بصورت کار گروهی (تیم ورک) انجام شود.
  • با سرمایه کم راه اندازی شود.
  • ریسک کاری کم داشته باشد.
  • درآمد غیر فعال داشته باشد (یعنی بدون کار کردن نیز درآمدزا باشد)
  • زمان کار دست خودمان باشد
  • محدودیت مکانی نداشته باشد
  • امنیت شغل و محیط کاری داشته باشد.
  • پویا باشد (امکان پیشرفت داشته باشد)
  • پرستیچ شغلی (با کلاس ) باشد.
  • بازار هدف (مشتری) مناسب داشته باشد
  • با خلاقبت و ایده پردازی شروع شود .